Demokratska stranka dežele podpira družino in strokovno izobraževanje samostojnih delavcev s pomočjo nepovratnih sredstev

Skupaj z levosredinsko vlado Dežela podpira samostojne delavce

Od leta 2008 se je število zavezancev za plačilo DDV, samostojnih delavcev in svetovalcev v Italiji zmanjšalo za 400.000 enot (ISTAT)*:

 • od 22, 7 milijonov aktivnih delavcev v Italiji je samostojnih le dobrih 5**
 • samozaposlitev trenutno privabi 85,7 % mladih med 14 in 24 letom**

Samostojno delo omogoča zadovoljivo zaposlitev v kratkem času, vendar manjša socialna varnost in negotovo plačilo izpostavljata 1 samozaposlenega na 4 tveganju revščine (po raziskavi CGIA) ***.

Po zaslugi politike Svetovalne skupine Demokratske stranke in levosredinske deželne vlade Furlanije - Julijske krajine, kdor izbere samostojno delo je upravičen do javne podpore za delovno izobraževanje in do naprednih ukrepov za socialno zaščito sebe in svoje družine.

Dodelitev nepovratnih sredstev samozaposlenemu pri rojstvu otroka

Rojstvo otroka je dogodek, ki vsakemu spremeni življenje. Usklajevanje novih potreb staršev s službenimi obveznostmi je vedno zapleteno, za samozaposlene pa je to še težje kot za zaposlene delavce. Prav zato Dežela Furlanija - Julijska krajina namenja samozaposlenim staršem nepovratna sredstva, ki jih lahko izkoristijo za nadomeščanje ali podporo pri izvajanju dejavnosti s strani sodelavca, ki je vreden zaupanja. S pomočjo javnih sredstev se lahko mlade mame in očetje posvetijo otroku, vedoč, da je njihova dejavnost v zanesljivih rokah.

Upravičenost do finančne podpore imajo samozaposleni v primeru:

 • kritičnosti ali komplikacij med nosečnostjo (samo za matere),
 • rojstva otroka,
 • posvojitve ali rejništva otroka.

Konkretna 6-mesečna pomoč v službi. Tukaj najdete informacije o načinu podpiranja dejavnosti

Oseba, vredne zaupanja na delovnem področju nudi dragoceno podporo samostojnim podjetnikom, ki so postali starši. Dežela Furlanija - Julijska krajina je predvidela dve vrsti ukrepov v podporo samozaposlenim:

 • delovno nadomeščanje,
 • delovno sodelovanje.

Z nadomeščanjem samozaposleni določi drugo usposobljeno osebo za izvajanje vseh svojih dejavnosti. Za dodelitev naloge samozaposleni sklene samostojno delovno razmerje. Naloge ni mogoče dodeliti:

 • družbenikom,
 • zakonskim partnerjem,
 • sorodnikom ali osebam v svaštvu do drugega kolena.

Veljavnost razmerja je 6 mesecev. To časovno obdobje je mogoče tudi porazdeliti skladno s potrebami novega starša.

Sodelovanje lahko poteka v obliki samozaposlitvenega ali zaposlitvenega razmerja. Nosilec dejavnosti lahko nadaljuje z izvajanjem svoje dejavnosti s pomočjo osebe, ki je usposobljena za poklic. Sodelovanje lahko traja do 6 mesecev. Tudi v tem primeru se časovno obdobje lahko časovno porazdeli.

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

50% plače namestnika ali sodelavca krijejo javna sredstva

Podpora, ki jo dežela namenja samozaposlenim pri rojstvu otroka, je v višini 50% plače namestnika ali sodelavca. Finančna podpora upošteva:

 • davke,
 • prispevke za socialno varnost v višini do 1000 evrov mesečno.

Pri socialno šibkih družinah krijejo prispevki 60% plače

Za samostojne podjetnike v težkih družinskih razmerah je Dežela zvišala odstotek javnih sredstev za plačo namestnika ali sodelavca. Naslednji primeri obravnavajo rojstvo otroka v:

 • enostarševski družini,
 • družini z vsaj štirimi mladoletnimi otroki v istem gospodinjstvu,
 • družini z mladoletnimi otroki s težjim handicapom.

V teh primerih finančna podpora krije 60% plače in lahko znaša do 1300 evrov vključno z davki in prispevki za socialno varnost.

Višje finančno kritje v primeru rojstva otroka s težjim handicapom

Nelagodje, strah in občutek neprimernosti so najpogostejši občutki ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami. Očetje in matere se čutijo odgovorne za bolezen otroka in postavljajo motnjo otroka v ospredje svojega vsakdana. V primeru težje invalidnosti otrok potrebuje stalno, dolgotrajno in splošno oskrbo. Starši potrebujejo čas in podporo pri zavedanju svoje nove stvarnosti in prilagajanju svojega življenja spremenjenim družinskim potrebam. Svetovalna skupina Demokratske stranke in deželna vlada sta v ta namen podprli politiko socialne zaščite, ki samozaposlenim namenja finančno pomoč v višini 60% plače namestnika ali sodelavca. Podpora vključuje davke, prispevke za socialno varstvo in ne more presegati najvišje vsote 1000 evrov mesečno.

Odstotek podpore lahko doseže 70% plače, če se otrok s posebnimi potrebami rodi v:

 • enostarševskih družinah,
 • v gospodinjstvih z najmanj 4 otroki,
 • v družinah z mladoletnimi otroki s težjim handicapom.

Mesečna finančna podpora ne more presegati 1300 evrov mesečno, vključno z davki in prispevki za socialno varnost.

Kdo lahko vloži prošnjo za prispevek

V Italiji se je povečalo število samozaposlenih, ki izvajajo dejavnosti, ki niso vključene v združenja ali zbornice (CNA)****.

Dežela Furlanija - Julijska krajina ščiti tudi nove poklice (4. člen Deželnega zakona 13/2004), s tem da nudi podporo tistim, ki so:

 • registrirani v združenjih ali zbornicah,
 • vpisani v združenja, priznana s strani Dežele Furlanije - Julijske krajine,
 • izvajajo dejavnost, registrirano na seznamu Ministrstva za gospodarski razvoj.

Do dodatka so upravičene osebe:

 • s stalnim prebivališčem v Furlaniji - Julijski krajini,
 • s pisarno ali poslovnim sedežem v deželi,
 • stare do 45 let (v trenutku oddaje prošnje),
 • z letnim družinskim dohodkom (ISEE), ki ne presega 35.000 evrov.

Do prispevka so upravičeni samozaposleni, ki izvajajo svojo dejavnost v eni od naslednjih oblik:

 • samostojni,
 • združeni,
 • družbeni.

Prošnjo za prispevek je potrebno vložiti pred začetkom nadomeščanja ali sodelovanja.

Kdo ni upravičen do prispevka

Niso upravičeni prejemanja finančne podpore za rojstvo otroka:

 • zaposleni delavci,
 • sodelavci v družinskem podjetju,
 • obrtniki,
 • trgovci,
 • neposredni pridelovalci,
 • lastniki podjetij,
 • upravljavci družb nepoklicnih oseb,
 • upravljavci kapitalskih družb

Delovnopravna jamstva tudi za sodelavca in namestnika

Dežela ščiti tudi samostojne podjetnike, ki bodo nadomeščali oziroma sodelovali s samozaposlenim pri izvajanju njegove dejavnosti. Pri vzpostavitvi delovnega razmerja je potrebno soglasje med:

 • samostojnim delavcem, ki predlaga nadomeščanje oziroma sodelovanje,
 • samostojnim delavcem, ki bo opravljal delo,
 • pristojnim organom združenja, zbornice ali njegovega strokovnega združenja.

Soglasje med strankami zagotavlja namestniku ali sodelavcu transparentno delovno razmerje in onemogoča zlorabe. Postopek določa:

 • oblike in pogoje za izbiro namestnika ali sodelavca,
 • parametre, po katerih se opravi izračun plače,
 • ceno in trajanje delovnega razmerja.

Deželna podpora z nepovratnimi sredstvi za strokovno izobraževanje

14. junija 2017 je v Italiji stopil v veljavo akt Jobs Act za samostojno opravljanje poklica, ki uvaja odbitek stroškov za izobraževanje samostojnih delavcev. Kdor je komaj začel opravljati samostojno dejavnost, se zaveda, da je posodabljanje kompetenc nujno potrebno za ohranjanje konkurenčnosti na trgu dela, kar pa ima tudi svojo ceno. Levosredinska vlada Dežele Furlanije - Julijske krajine bo najmlajšim samostojnim delavcem nudila finančno podporo prek nepovratnih sredstev za kritje stroškov za izobraževanje samozaposlenih, ki so dejavni manj kot 3 leta. Ukrep je namenjen financiranju izobraževalnih programov, ki so se začeli izvajati s pomočjo:

 • akreditiranih organizacij,
 • javnih in zasebnih ustanov in struktur,
 • strokovnih združenj,
 • akademij, šol in univerz.

Finančna pomoč, ki krije do 90% stroškov za izobraževanje

Prispevek je v veliko pomoč tistim, ki so komaj začeli s svojo dejavnostjo, ali pa mlajšim samostojnim delavcem, ki imajo še majhen obseg prometa. Finančna podpora je sorazmerna s prometom in krije upravičene stroške do:

 • 90 % v primeru, da izjava o prometu ni bila še predložena,
 • 70 % v primeru, da promet ne presega 20.000 evrov,
 • 50 % v primeru, da je promet med 20.000 in 40.000 evri,
 • 30 % v primeru, da promet presega 40.000 evrov.

Obseg prometa je določen na osnovi zadnje prijave DDV-ja ali zadnje predložene enotne davčne napovedi za odmero dohodnine za fizične osebe. Javni prispevek ne more presegati 10.000 evrov in ga ne moremo prišteti drugim ukrepom finančne podpore, namenjene strokovnemu izobraževanju. Davčni odbitek za strošek za izobraževanje določa zmanjšanje zneska za upravičenost do prispevka.

Kdo je upravičen do prejetja finančne podpore za izobraževanje

Prispevek je namenjen osebam s stalnim bivališčem v Furlaniji - Julijski krajini, ki izvajajo samostojne poklice samostojno, v združenjih ali družbah s poslovnim sedežem v deželi. Do prispevka so upravičeni samostojni delavci, ki so:

 • vpisani v združenja in zbornice,
 • vpisani v združenja, ki jih Dežela priznava,
 • vpisani v društva, ki so na seznamu Ministrstva za gospodarski razvoj.

Izobraževalni program se mora:

 • začeti v roku 3 let od datuma začetka poslovne dejavnosti,
 • zaključiti v roku 12 mesecev po preteku triletnega roka, z izdajo naziva.

Stroški za izobraževanje na daljavo se ne financirajo.

H2 Stroški, upravičeni deželnega dodatka

Dežela namerava izboljšati kompetenčno raven in sposobnost posameznika. Prispevek je namenjen kritju stroškov za izobraževanje, ki je povezano s poslovno dejavnostjo samostojnega delavca. Ukrep krije tudi stroške, ki jih bo še potrebno kriti in tiste, ki so bili kriti v 12 mesecih pred vložitvijo prošnje.

Prejemek krije:

 • stroške za vpis in obiskovanje izobraževalnega programa,
 • nakup potrebnih učbenikov,
 • premijo in stroške postopka bančnih in zavarovalnih jamstev v korist samostojnega delavca.

Samostojni delavci, ki obiskujejo izobraževalne tečaje v krajih, ki so oddaljeni več kot 100 km od njihovega stalnega bivališča, so upravičeni do prispevka za:

 • potne stroške,
 • stroške za nastanitev (pavšalno izračunane).

Za informacije:

Služba za inovacije in poklice tel. 040 377509/7/8

POVEZAVE

*(ISTAT/Sole 24 Ore)
**(ISTAT)
***(CGIA)
****(CNA)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: