S pomočjo Demokratske stranke se v deželi povečuje delež mladih podjetnikov in novih podjetij v Furlaniji-Julijski krajini

Gonilo ekonomskega razvoja so ravno mala podjetja: dežela finančno podpira mlade, ki želijo ustanoviti podjetje

V Italiji ustanavljajo nova podjetja vse mlajši in bolje izobraženi podjetniki od tistih, ki že poslujejo. Med novimi podjetniki, ki so mlajši od 35 let, je:

 • 27,1% lastnikov podjetij z zaposlenimi,
 • 38,4% samozaposlenih*.

Mala in srednje velika podjetja predstavljajo hrbtenico evropske ekonomije:

 • predstavljajo namreč 99,8 % vseh aktivnih podjetij,
 • ustvarjajo 55 % dobrin,
 • zaposlujejo 75 milijonov oseb**.

V Furlaniji-Julijski krajini posluje 64.024 podjetij:

 • od tega jih ima 61.863 manj kot 10 zaposlenih,
 • od tega jih ima 1923 od 10 do 49 zaposlenih,
 • od tega jih 2972 zaposlenih dela na področju raziskav in razvoja***.

Ena od največjih težav za podjetnike je pridobivanje sredstev (Evropa in mala in srednje velika podjetja). Težave se še povečajo , ko gre za novonastalo podjetje in mladega podjetnika. To je tudi razlog, da tako svetovalna skupina Demokratske stranke kot levosredinska Deželna vlada Furlanije-Julijske krajine stojijo ob strani mladim, ki želijo postati podjetniki, in sicer s pomočjo programov, ki zagotavljajo nepovratna sredstva za razvoj njihovih projektov. Programi so sledeči:

 • Podjetništvo mladih, ki je namenjeno vsem mlajšim od 36 let,
 • Pobuda Imprenderò (Podjetnik bom), ki zagotavlja sredstva za nove podjetniške ideje in načine izobraževanja,
 • Mikrokredit za podporo malim podjetjem,
 • Pobuda Rilancimpresa (olajšave za podjetja) je namenjena majhnim in srednje velikim podjetjem, ki vlagajo v inovacije,
 • Paket za mlade je namenjen tistim, ki začenjajo s poslovanjem na področju kmetijstva.

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

2,5 milijonov evrov za tiste pod 36 let, ki začenjajo z novim poslovanjem

Dežela finančno podpira projekte za mlada podjetja v svojem območju. Ekonomska podpora je omogočena preko Unioncamere (združene zbornice) in je namenjena:

 • podjetnikom, ki še niso dopolnili 36 let,
 • podjetjem, ki jih tvorijo družbeniki, če jih večina še ni dopolnila 36 let,
 • lastnikom podjetij, ki so vpisana v Poslovni register družb manj kot 36 mesecev.

Dodeljena sredstva (v kapitalu) služijo za pokritje stroškov, kot so:

Financirani izdatki morajo biti v skladu s poslovno dejavnostjo podjetja, nanašati se morajo torej na:

 • Stroške za naložbe Nakup ali finančni najem
  • Posebni strojni sklopi
  • Stroji, orodja in pripomočki
  • Oprema
  • Nematerialne dobrine (npr. programska oprema)
  • Strojna oprema
  • Tovorna vozila
  • Varnostni sistemi
  • Promocijski materiali in storitve (v vrednosti največ do 10.000 evrov)
 • Stroški ustanavljanja
  • Notarske pristojbine
  • Zakonsko usklajevanje
  • Poslovni načrt (v vrednosti največ do 10.000 evrov)
 • Ustanovitveni stroški
  • Prilagoditev ali prestrukturiranje poslovnih prostorov za dejavnost podjetja (v vrednosti največ do 40.000 evrov)
  • Oblikovanje ali razširitev spletnega mesta (v vrednosti največ do 5.000 evrov)
  • Najem prostorov (v vrednosti največ do 15.000 evrov)

   - Vpeljava franšizne dejavnosti (v vrednosti največ do 25.000 evrov)

Največji znesek znaša 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov v sklopu tega ukrepa in skupni znesek se spreminja na osnovi vrste podjetja:

 • za posamezna podjetja: od 2500 do 20.000 evrov,
 • za družbe z vsaj tremi družbeniki: od 5000 do 40.000 evrov.

Za pridobitev sredstev za financiranje je treba sodelovati na deželnih javnih razpisih in predstaviti svoj podjetniški projekt. S pomočjo prvih dveh sklopov javnih razpisov smo uspeli v okviru programa za podjetništvo mladih doseči sledeče rezultate:

Razpis Nakazilo Prošnje Koncesije
2013 500.000 evrov 245 46
2015 2 milijonov evrov 204 140

Imprenderò (Podjetnik bom): Dežela prispeva 5 milijonov evrov za mlade, ki želijo udejanjiti svoje idejne cilje ali odpreti svoje podjetje

Pobuda Imprenderò (Podjetnik bom) je nastala z namenom, da pomaga uresničiti podjetniške ideje v območju Furlanije-Julijske krajine in da pripomore k prenosu podjetništva med starejšimi in novimi generacijami podjetnikov.

Dežela pomaga mladim podjetnikom pri izobraževanju in z zagotavljanjem nepovratnih sredstev. Levo sredinska vlada je programu Imprenderò (Podjetnik bom) dodelila 5 milijonov evrov, da poskrbi za ekonomsko pomoč:

 • pri ustanavljanju podjetij,
 • za mlade, ki želijo postati samostojni podjetniki,
 • za prenos podjetja iz ene v drugo generacijo.

Dežela preko pobude Imprenderò (Podjetnik bom) dodeljuje nepovratna finančna sredstva za izdatke, kot so:

upravičeni izdatki Znesek prispevka
Ustanovitev podjetja (notarske pristojbine in računovodski stroški) do 2000 evrov
Strokovno svetovanje za zagon podjetja do 2000 evrov
Konsolidacija in prva vselitev v objekt
Prenova in prilagoditev prostorov Projektiranje in vodenje del ter preizkušanje
Do 15 % skupnih izdatkov
Oblikovanje spletnega mesta Do 5000 evrov
Najemnina za poslovne prostore Do 12.000 evrov
Nakup ali najem sredstev, potrebnih za izvajanje dejavnosti (posebni stroji, oprema, naprave, strojna in programska oprema, nakup patentov, vozil) ?
Promocijske dejavnosti Do 15 % upravičenih izdatkov
Organizacija dogodkov Do 15 % upravičenih izdatkov

Sredstva lahko pokrijejo do 75 % stroškov do skupnega zneska 100.000 evrov.

Financiranje lahko doseže tudi 200.000 evrov v v obdobju treh zaporednih poslovnih let.

Projekt Imprenderò (Podjetnik bom) nudi podporo mladim podjetnikom tudi skozi izobraževalne dejavnosti in svetovalne storitve posameznikom. Na takšen način se ideje ustalijo in podjetja rastejo. V nadaljevanju so navedene izobraževalne dejavnosti, ki jih vključuje program:

Seminarji Tečaji Posvetovanja
75 48 individualna
od 8 ur od 40 in 80 ur 10.000 ur

S pomočjo Demokratske stranke ima dežela na voljo 2 milijona evrov za pomoč malim in mikro podjetjem

Program financiranja za mikrokredite je glasno podprla levo sredinska Deželna vlada in svetovalna skupina Demokratske stranke. V tem mandatu so se sredstva za financiranje mikro podjetij povečala. Dostop do podpore lahko koristijo:

 • novo ustanovljena podjetja,
 • že obstoječa podjetja,
 • mladi podjetniki,
 • poslovne ženske.

Mikrokrediti so učinkovit odgovor na ekonomske težave, s katerimi se spopadajo podjetja, in dobrodošel ukrep v fazi zagona poslovanja.

Leto Prošnje Prispevki Nakazilo
2013 254 46 436.000 evrov Kon ana sredstva
2015 257 125 1.900.000 evrov Kon ana sredstva

Furlanija-Julijska krajina se je znova pognala z inovacijami: v 3 letih je bilo ustvarjenih 1100 delovnih mest

Italija je država z največjim številom podjetij v Evropi, najpogosteje gre za mala podjetja (Gospodarska zbornica v Milanu)****, vendar velik delež mladih podjetij opravlja klasične dejavnosti, ki na trgu niso dovolj zdržljive. Tehnološko napredne dejavnosti pa so najkonkurenčnejše in najdolgoročnejše (demografija podjetja)*****.

Delež današnjih podjetnikov, ki poslujejo v visokotehnoloških sektorjih v Italiji, je:

 • 42,7 % samozaposlenih,
 • 18,7 % lastnikov podjetij z zaposlenimi (ISTAT)*.

Zaposlovanje in inovativnost v Furlaniji-Julijski krajini sta zabeležila porast. Zaslugo gre pripisati Demokratski stranki in levosredinski Deželni vladi, ki sta podprla mala in srednje velika podjetja, usmerjena v tehnološke in inovativne dejavnosti.

V zadnji treh letih je pobuda Rilancimpresa (olajšave za podjetja) dežela uspela ustvariti vidne rezultate:

 • 80 milijonov evrov dodeljenih sredstev,
 • 1100 novih delovnih mest,
 • 1700 financiranih inovacijskih in raziskovalnih projektov.

Projekt Rilancimpresa (olajšave za podjetja) je ustvaril močan spodbujevalni učinek na naložbe: ekonomska vrednost programa na deželno ekonomijo je ocenjen na 250 milijonov evrov.

Kar pomeni 3-krat in več od vrednosti naložbe.

Rilancimpresa 2016 Finančne dejavnosti Skladi: 9.000.000 evrov
Cluster za razvoj omrežnih dejavnosti 200.000 evrov
Upravna podpora PMI 900.000 evrov
Coworking in Fab-lab 550.000 evrov
Nove zadruge delavcev v podjetjih v krizi 500.000 evrov
Infrastrukture za industrijske konzorcije 3.000.000 evrov
Podjetja na industrijskem območju s kompleksno krizo iz Trsta 680.000 evrov
Pilotni projekt APEA (ekološko opremljen proizvodni prostor) 200.000 evrov

S sredstvi iz projekta Rilancimpresa (oživljanje podjetij) so uspela številna mikro podjetja v deželi postati še konkurenčnejša. Nezanemarljivo je tudi število mikro podjetnikov, ki so se povezali, da bi jim bil omogočen dostop do sredstev financiranja. Mikro podjetja predstavljajo:

 • 43 % prejetih prosilcev,
 • od tega ko je bilo več kot 2/3 predstavljenih projektov predloženih s strani skupin podjetnikov, ki so skupno nastopili v okviru istega cilja (mreženje).

Paket za mlade: program pomoči za mlade podjetnike s področja kmetijstva

Italija je država Evropske unije z največjim številom mladih, ki se ukvarjajo s kmetijstvom (Coldiretti).

 • Kmetijskih podjetij mladih podjetnikov je 57.000 in predstavljajo 6,6 % vseh delujočih podjetij.
 • Podjetja, ki jih upravljajo podjetniki, mlajši od 35 let, navadno ustvarijo prihodek, ki presega 75 %, in uspejo zaposliti dodatnih 50 % ljudi.******
 • Število mladih podjetnikov v kmetijstvu je poraslo za 9 % v prvem polletju 2017 (poročilo AgriOsserva).*******

Kmetijstvo, ki je veljalo za šibak člen italijanske ekonomije, je postalo gonilo razvoja in možnosti za zaposlitev. Levosredinska deželna politika ima zasluge za vpeljavo podpornih ukrepov za mlada kmetijska podjetja preko posebnih razvojnih programov. S pomočjo političnih programov Demokratske stranke se na področju kmetijstva izvaja generacijska prenova, ki ugodno vpliva na rast tega sektorja.

Paket za mlade (vključen v Program 2014–2020) novim generacijam kmetovalcev namenja sledeče:

 • sredstva za zagon nove dejavnosti
 • financiranje na osnovi nepovratnih sredstev za naložbe (modernizacija objektov, diverzifikacija dejavnosti, varčevanje z vodnimi viri)
 • izobraževalne in svetovalne storitve s področja podjetništva 

Kdo je upravičen do pridobivanja pomoči iz Paketa za mlade

Finančna podpora in izobraževalni programi deželne politike so namenjeni mladim:

 • od 18 do 41 let,
 • ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
 • ki prvič začnejo poslovati v kmetijskem podjetju kot lastniki,
 • ki imajo znanja, spretnosti in poklicne kvalifikacije,
 • ki so sestavili poslovni načrt.

Kmetijsko podjetje, v katerem začne mladi podjetnik opravljati dejavnost, mora:

 • biti vpisano v poslovni register Zbornice za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo,
 • mora spadati med mala oziroma mikro podjetja,
 • ne sme biti opredeljeno kot podjetje v težavah,
 • ne sme biti naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo (zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom),
 • imajo najmanjšo in največjo ekonomsko velikost, ki temelji na prevladujoči lokaciji uporabljene kmetijske površine.

Vodilna vloga v Italiji: v Furlaniji-Julijski krajini je bilo več kot 172 % površin spremenjenih za potrebe biološke pridelave

Vodilna vloga Furlanije-Julijske krajine v biološki pridelavi v primerjavi z ostalimi italijanskimi deželami je povzeta na osnovi sledečih podatkov (poročilo SINAB 2017):

 • 900 podjetij je prešlo na biološko pridelavo,
 • 13.900 obdelovanih hektarjev,
 • več kot 172 % kmetijskih površin je namenjenih bio******** pridelavi.

Ravno to je uspeh, ki so ga iskali v levosredinski deželni vladi in ki ga je podprla svetovalna skupina Demokratske stranke s pomočjo Razvojnega programa za kmetijstvo 2014–2020 tako, da so povečali sredstva za dodelitev biološkim pridelavam. Prihodki so se povečali tudi za 250 %.

Povpraševanje potrošnikov po bioloških pridelkih je vedno večje in tovrstno blago predstavlja večji vir dohodkov za tiste, ki delajo v tem sektorju:

 • v zadnjih dveh letih je trg biološke pridelave porasel za 20 %.

Dežela je v letu 2017 namenila več kot 25 milijonov evrov, da ugodi številnim prošnjam za financiranje kmetovalcev, ki želijo zemljišča podjetja spremeniti v zemljišča za biološko pridelavo.

Od priznavanja nalepk DOC »Friuli« (Furlanija) do znamke AQUA: Dežela promovira kakovost izdelkov in kmetijske dejavnosti

Naložbe v delo mladih kmetovalcev pomeni ovrednotenje lokalnih izdelkov na trgu. Demokratska stranka in levosredinska Deželna vlada spodbujata in zagovarjata kakovost kmetijskih izdelkov v Furlaniji-Julijski krajini.

Vino je svetovno najbolj prepoznaven in cenjen proizvod »made in Italy« (izdelan v Italiji) (ISTAT):

 • Italija je po prihodkih iz vinske industrije druga v Evropski uniji: 6,6 milijard evrov letno,
 • razlika v primerjavi s Francijo (9,9 milijard evrov) je posledica različnih vrednosti prodajne cene francoskih vin,
 • nalepka DOC predstavlja 71,2 % italijanskega izvoza*********.

Od nalepke DOC je odvisen skupni promet podjetij in vrednost izdelka na trgu. Ravno iz tega razloga sta se Demokratska stranka in levosredinska deželna vlada trudili, da se vpelje dodelitev oznake geografskega porekla Furlanije DOC »Friuli«, ki je julija 2016, po 40 letih čakanja, le ugledala luč. Dežela uprava si je zastavila sledeča dva cilja:

 • doseči proizvodnjo 10 milijonov ustekleničenega vina DOC,

 • ustvariti edinstveni konzorcij DOC za varovanje porekla vin »Friuli« (Furlanija) ali »Friuli Venezia Giulia« (Furlanija-Julijska krajina).

Potrošniki so vedno bolj pozorni na kakovost in izvor izdelkov. Zato tudi postaja vse pomembneje, da se zaščiti izdelke s pomočjo garancijskih, blagovnih znamk. S tem namenom je dežela ustvarila znamko AQUA (kmetijstvo, kakovost, okolje), ki jo je priznala EU in najbolj celovito predstavlja deželno kakovost. Vanjo je bilo uvrščenih 8 proizvodov:

 • Postrv in zlatovčica
 • Jabolko
 • Prašičje meso
 • Surovo kravje mleko in mlečni izdelki
 • Krompir
 • Divje školjke in dagnje
 • Beluši
 • Med

Vsi proizvodi ustrezajo enakim zahtevam sistema kakovosti:

 • popolna sledljivost pridelovalne verige,
 • zmanjšan razvojni obseg pridelovalne verige (90 km),
 • višji sanitarno-higienski standardi,
 • visok nivo dobrega počutja živali,
 • kmetijske prakse, ki zmanjšujejo uporabo fitofarmakoloških sredstev/gnojil,
 • spoštovanje naravnih danosti pridelovalnih površin.

POVEZAVE

*(ISTAT)
**(Europa e PMI)
***(Regione in cifre 2017)
****(Camera di Commercio Milano)
*****(demografia d’impresa/Istat)
******(Coldiretti)
*******(rapporto AgriOsserva)
********(report SINAB 2017)
*********(ISTAT)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: