Z Demokratsko stranko v deželnem vodstvu več sredstev za obnovo arhitekturne dediščine, za družine, ki želijo nakupiti prvo nepremičnino ter za tiste, ki imajo težave pri plačilu najemnine

Stanovanjska reforma levo-sredinskega deželnega odbora oporeka izrabi površin ter odgovarja na potrebe po domovanjih za ljudi. Dodeljena sredstva v višini 49 milijonov evrov

Med evropskimi državami velja Italija za eno izmed najbolj urbaniziranih držav. Preveč se gradi, predvsem z vidika stanovanjskih gradenj (urbanistična raziskava/ISTAT):

 • 7% teritorija je pozidanega, v primerjavi s 4,1%* povprečjem EU
 • v obdobju od 2011 do 2014 je bilo zgrajenih 540.000 novogradenj, namenjenih skoraj izključno za stanovanjsko rabo*

Poleg težav, povezanih s pretirano izrabo površin, je potrebno upoštevati tudi izredno slabe razmere stanovanjskih zgradb v Italiji (podatki Confartigianato/ISTAT):

 • v Italiji je beležimo 31 milijonov stanovanjskih zgradb in na vsakih 5 zgradb je 1 v propadajočem stanju oziroma je stanje ohranitve nezadostno**
 • 74,1% zgradb je bilo zgrajenih pred letom 1981**

Da bi preprečili porabo površin, obnovili arhitekturno dediščino ter odgovorili na potrebe po domovanjih za ljudi, je svetovalna skupina Demokratske stranke podprla stanovanjsko reformo Deželnega odbora Furlanije - Julijske krajine.

Za levo-sredinsko deželno vodstvo ima stanovanjska pravica ključen pomen. Od tega je odvisna:

 • večja vključenost in socialna kohezija
 • večja kakovost življenja oseb

Zato da bi lahko dosegli izpostavljene cilje, je bilo odobrenih več kot 49 milijonov evrov investicijskih sredstev. Nova deželna stanovanjska politika podpira:

Sodelovanje "od spodaj navzgor" pri projektih, ki naslavljajo stanovanjske potrebe vseh

Pozitiven aspekt reforme, ki jo je v deželni vladi podprla Demokratska stranka, je bilo oblikovanje 18 teritorialnih omizij za podporo načrtovanju potrebnih ukrepov. Tudi s pomočjo storitev, ki jih nudijo okenca "Risposta Casa", so lahko omizja določila prioritete in potrebe državljanov ter prispevala k odločitvam javne oblasti glede stanovanjskih politik.

Analize in usmeritve, ki so jih pripravila omizja, so odločilno vplivale na razporeditev finančnih sredstev.

Letni načrt Sredstva
2016 15,9 milijonov evrov
2017 22 milijonov evrov

Točneje se je podprlo projekte za obnovo socialnih stanovanj ter za nakup prve nepremičnine.

Prvi razpis za stanovanjsko obnovo bo financiral 388 projektov in obnovo 890 domovanj

V povprečju in v primerjavi s preostankom Italije je stanje ohranitve zgradb v Furlaniji - Julijski krajini boljše:

 • na 8 nepremičnin je 1 v propadajočem oziroma izredno slabem stanju (38.000 zgradb)
 • 19.000 zgradb je bilo zgrajenih pred letom 1946
 • zabeleženih je 6.000 ruševin/razvalin

Ukrepi, ki jih vpeljuje reforma levo-sredinskega deželnega vodstva so inovativni in razumni, saj omogočajo ponovno uporabo obstoječih nepremičnin na območju, ki beleži 140.000 stanovanjskih enot.

Zahvaljujoč novim predpisom, bo dežela namenila finančna sredstva za obnovo:

 • zapuščenih nepremičnin
 • neizkoriščenih nepremičnin

Na prvem mestu so financiranja projektov, ki stremijo k ureditvi:

 • energetsko bolj učinkovitih domovanj
 • proti-potresno utrjenih zgradb
 • maksimalnega števila domovanj

Za sredstva lahko zaprosijo tako fizične kot pravne osebe. Rezultati deželnega ukrepa se odražajo v številu projektov, ki bodo financirano v okviru prvega razpisa:

Fizične osebe Podjetja Skupno
Število financiranih projektov 300 Število financiranih projektov 88Financirani projekti 388
Število financiranih nastanitev 423 Število financiranih nastanitev 467Izvedene nastanitve 890

Poleg projektov za obnovo nepremičnin, ki jih podpira stanovanjska reforma, se trenutno izvaja še 1.561 posegov iz naslova preteklih dolgoročnih investicij v višini 31,5 milijonov evrov.

Sredstva so bila dodeljena preko občinskega razpisa.

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Financiranja pokrivajo do 50% vrednosti del

Prispevek pokriva do 50% gradbenih stroškov za obnovo nepremičnine. Do maksimalno:

 • 30.000 evrov za vsako domovanje, ki ga obnovi podjetje
 • 40.000 evrov za vsako domovanje, ki ga obnovi privatnik

Najvišji znesek financiranj, ki so bila dodeljena za podjetniški načrt, znaša 1,3 milijona evrov.

Za zasebne projekte je najvišji znesek financiranj znašal 255.000 evrov.

Prispevki namenjeni družinam za nakup prve nepremičnine

Dežela financira iz sklada nepovratnih sredstev tiste rezidente iz Furlanije - Julijske krajine, ki želijo:

 • kupiti in sočasno obnoviti nepremičnino, v kateri živijo
 • obnoviti prvo nepremičnino

Finančne stimulacije, ki jih je vpeljal levo-sredinski deželni odbor ob podpori svetovalne skupine Demokratske stranke, stremijo k doseganju 3 ciljev:

 • finančna pomoč družinam pri nakupu prve nepremičnine
 • izboljšanje kakovosti obstoječih domovanj
 • Izboljšanje mestne kakovosti prebivalcev ter omejevanje izrabe površin na območju dežele

Zato da bi se preprečilo izseljevanje gorskih predelov, je največji delež financiranj namenjen družinam, ki prebivajo v izključno gorskih občinah. V nadaljevanju so navedeni maksimalni zneski, predvideni za kateri koli tip posegov:

VRSTA POSEGA MAKSIMALNI ZNESEK PRISPEVKA
Obnovitveni posegi: Območja gorskih občin
Prestrukturiranje mest 13.000 evrov 15.500 evrov
Prestrukturiranje gradbenih del 13.000 evrov 15.500 evrov
Obnova in konzervativna sanacija 13.000 evrov 15.500 evrov
Izredno vzdrževanje 10.000 evrov 12.500 evrov
Nakup s sočasno obnovitvijo 15.000 evrov 17.500 evrov

Deželni program olajšav za gradbeništvo je razširil prispevke tudi na dela, ki omogočajo večjo energetsko učinkovitost oziroma ki posodobijo stanovanjske napeljave, da so skladne z obstoječimi standardi. Dežela enači sledeče posege z obnovitvenimi deli, če so bili izvedeni najmanj 3 izmed navedenih posegov:

 • namestitev sončnih ali fotovoltaičnih elektrarn
 • namestitev ali nadomestitev kotlov in peči za ogrevanje skupaj z odnosno napeljavo (velja tudi za popravila)
 • toplotna izolacija zunanjih vertikalnih sten
 • toplotna izolacija stropov (tudi strešnih kritin)
 • namestitev napeljav za geotermalno ogrevanje

Deželnih prispevek za obnovo prve nepremičnine se lahko sešteva z davčno olajšavo, ki jo predvidevajo nacionalne določbe. Pri gradbenih posegih v minimalnem znesku 50.000 evrov imajo družine pravico do davčne olajšave, iz naslova stroškov, ki jih deželna sredstva ne krijejo. Med stroške za uveljavljanje olajšav ne spadajo:

 • tehnični stroški
 • davčne obveznosti
 • notarski stroški

Dodatni prispevki v višini 2.500 evrov za šibkejše subjekte oziroma za osebe s težavami

Za ekonomsko in socialno šibkejše osebe je dežela namenila dodaten prispevek v višini 2.500 evrov, med katere spadajo:

 • starejše prebivalstvo (izpolnjene minimalne starosti 65 let)
 • mlajše prebivalstvo (do izpolnjene starosti 35 let)
 • samohranilci z mladoletniki
 • invalidi
 • gospodinjstva z enim dohodkom
 • številčne družine
 • družine z ostarelimi ali invalidnimi osebami
 • deložiranci ali osebe, ki morajo zapustiti družinski dom zaradi razveze, ločitve ali prenehanja partnerske skupnosti

Kdo lahko zaprosi za financiranje pri nakupu prve nepremičnine

Deželni ekonomski ukrepi pomagajo šibkejšim osebam oziroma osebam v težavah, ki si želijo kupiti in urediti domovanje, kjer živijo. Družina, ki želi pridobiti omenjene prispevke, mora izpolnjevati sledeče pogoje:

 • ne sme imeti v lasti, biti goli lastnik oziroma imeti v uporabi druga domovanja (pogoj je razširjen na vse družinske člane)
 • v preteklih 10 letih ni pridobila drugih javnih finančnih sredstev ali olajšav za prvo nepremičnino
 • ISEE (kazalnik enakovrednega gospodarskega stanja) pod 29.000 evrov
 • Kazalnik ISE (kazalnik ekonomskega stanja) določen na podlagi lastnih dohodkov

V 2-letnem obdobju je bilo namenjenih več kot 20 milijonov evrov za socialna stanovanja

Italija šteje 1 milijon socialnih stanovanj. Delež socialnih stanovanj potrebuje bolj ali manj obsežne obnovitvene posege.

Za državo predstavlja obnova socialnih stanovanj prioritetno nalogo. Do leta 2020 mora Italija:

 • sanirati zgradbe v slabem stanju
 • dodeliti prazna socialna stanovanja

V Furlaniji - Julijski krajini upravljajo območna podjetja za stanovanjsko gradnjo (ATER) 30.000 socialnih stanovanj za ekonomsko ogrožene družine.

Dežela je:

 • s pomočjo nacionalnih sredstev izvedla 200 izmed 500 načrtovanih obnov socialnih stanovanj
 • v 2-letnem obdobju 2016/2017 namenila več kot 20 milijonov evrov za socialno gradbeništvo

S pomočjo izsledkov teritorialnih omizij, ki so izpostavila potrebe in prioritetne cilje, ki bi jih bilo potrebno doseči, se je nato oblikoval program ukrepov. Na podlagi priporočil omizij je dežela v letu 2017 namenila 11,5 milijonov evrov za:

 • realizacijo
 • ureditev
 • obnovo in energetsko učinkovitost 345 stanovanj, ki jih upravljajo ATER

10 milijonov evrov je bilo namenjenih za subvencionirano gradbeništvo in 1,5 milijona evrov za javno gradbeništvo. Tako so bila sredstva porazdeljena po teritoriju:

ATER Financiranje Nastanitve
Trst 1.2 milijonov evrov14
Gorica 2 milijonov evrov22
Zgornja Furlanija 2.7 milijonov evrov68
Pordenon 2.4 milijonov evrov173
Videm 2.9 milijonov evrov68

Prispevki za znižanje najemnin družinam z nizkimi dohodki

Stroški najemnine predstavljajo preveliko finančno breme za družine z nizkimi dohodki, sploh pa so nevzdržni za družine z eno ali več oslabelimi osebami.

 • Pri družinah iz severozahoda predstavljajo stroški za dom več kot tretjino vseh družinskih izdatkov (Odhodki gospodinjstev/ISTAT)***

Iz tega razloga dežela Furlanija - Julijska krajina prispeva k znižanju stroškov družin s pomočjo ekonomskih prispevkov, ki jih urejajo občine. Podatki glede omenjene storitve izkazujejo, da:

 • 95% družin, ki so prosile za pomoč, ima glede na kazalnik ISEE dohodke nižje od 11.150 evrov (najnižji razred)
 • Več kot 70% družin ima poleg finančne stiske, še vsaj eno dodatno težavo
 • 37% družin ima poleg finančne stiske še dodatne težave

Številke izkazujejo, da sta svetovalna skupina Demokratske stranke in levosredinska Deželna vlada delovala, da bi družinam v stiski omogočila čim večjo pomoč.

Koliko znaša prispevek za najemnino in kdo lahko zanj zaprosi

Višina prispevka se izračuna glede na koliko višin letnih stroškov najemnine vpliva na finančno stanje gospodinjstva. Kazalnik ekonomskega stanja ISE ne sme presegati 31.130 evrov. V okviru ISEE kazalnika se gospodinjstva delijo na dve skupini:

Skupine Maksimalen prispevek
A) Do 11.150 evrov ISEE* Incidenca najema na ISE višja od 14% 3.100 evrov
B) Do 16.420 evrov ISEE* Incidenca najema na ISE višja od 24% 2.325 evrov

*Pri enočlanskih gospodinjstvih se vrednost kazalnika ISEE poveča za 20% (13.380 evrov za skupino A in 19.704 evrov za skupino B).

Več olajšav za družine z oslabelimi osebami oziroma v finančni stiski

Za gospodinjstva z nizkimi dohodki in osebami, ki so v izrednih situacijah:

 • socialno ogrožene družine
 • družine v finančni stiski

Do prispevkov so upravičena tudi gospodinjstva s kazalnikom ekonomskega stanja v višini 34.243 evrov. Prispevek se lahko poveča do 25% vrednosti glede na število oslabelih družinskih članov, ki so v gospodinjstvu. Na primer:

Skupina ISEE ISE Incidenca na ISE Maksimalno izpla ilo prispevkov Povečanje prispevka
A) Do 11.150 evrov 31.130 evrov Ne nižja od 14% 3.100 evrov Do največ 25%
B) Do 16.420 evrov 31.130 evrov Ne nižja od 24% 2.325 evrov Do največ 25%
A2) Do 11.150 evrov 34.243 evrov Ne nižja od 14% 3.100 evrov
B2) Do 16.420 evrov 34.243 evrov Ne nižja od 24% 2.325 evrov

Večje olajšave so namenjene:

 • gospodinjstvom z dvema članoma, kjer je vsaj eden starosti 65 let
 • mladi pari do starosti 35 let
 • gospodinjstva z enim od staršev in enim ali več mladoletnimi otroki
 • invalidi oziroma osebe s potrjeno 2/3 ali večjo stopnjo invalidnosti
 • osebe z kazalnikom ISEE, ki znaša manj kot 4.100 evrov
 • gospodinjstva, kjer kazalnik ISEE ne presega 4.650 evrov
 • gospodinjstva z enim dohodkom in kjer se kazalnik ISEE izračunava na osnovi enega samega člana
 • številčne družine z najmanj 3 vzdrževanimi člani

Zahtevke za prispevke lahko predložijo družine s prebivališčem v občini, skupaj z ISE/ISEE potrdilo.

1 milijon evrov za nenamerne zamude pri plačilih in nepremičninske krize

Levosredinske Deželne vlade ne odreka podpore osebam, ki so v denarni stiski in ne uspelo poravnavati najemnine. Dežela pomaga v vseh primerih, kjer zamude pri plačilih niso namerne, temveč se posledica višje sile (kot je na primer izguba dela). Finančno pomoč nakaže družinam v stiski občina, kjer imajo stalno prebivališče.

“Visoko poseljenim občinam”, ki so bile določene na podlagi podatkov prefektur o deložacijah, je dežela namenila sredstva v višini 1 milijona evrov.

To so občine:

 • Gorica (Gorizia)
 • Tržič (Monfalcone)
 • Pordenone
 • Trst (Trieste)
 • Videm (Udine)

Dvigala v stanovanjskih blokih z ostarelimi in invalidnimi osebami: dežela financira do 50% stroškov

Zato da bi se izboljšala dostopnost stanovanjskih blokob, kjer živijo ostarele in invalidne osebe, dežela financira do 50% stroškov namestitve dvigal. Do prispevkov so upravičene zgradbe, ki imajo več kot tri nadstropja, in so lahko v zasebni ali javni lasti (ATER). Sredstva, ki jih je dežela namenila za financiranje posegov, znašajo 6,7 milijonov evrov.

Predstavljene prošnje Sprejete prošnje/posamezni dodeljeni zneski
193 154 za 39.000 evrov 25 med 16.000 in 38.000 evrov

Sredstva se dodelijo preko javnega razpisa.

14,7 milijonov evrov za "sobivanje" in druge inovativne oblike prebivanja

Stanovanjska reforma, ki ji je Demokratska stranka podpirala, je vpeljala številne novosti, med katere spada tudi finančna pomoč za sobivanjske pobude. Dežela financira projekte za:

 • nakup
 • prekvalifikacijo
 • obnovo

Do prispevka so upravičeni zasebniki in pravne osebe, ki imajo v lasti nepremičnine in jih želijo uporabiti za inovativne oblike prebivanja. V letu 2017 je dežela financirala 40 projektov:

 • 9 posegov za socialno sobivanje v višini 4,7 milijonov evrov
 • 31 posegov za inovativne oblike prebivanja v višini 10 milijonov evrov

Informacije

Če želite informacije o pokrajinah Pordenone, Gorica (Gorizia) in Trst (Trieste):
0434 529418 - 0434 529419 - 0434 529416 - 0434 529417

Če želite informacije o pokrajini Videm (Udine):
0432 555569 - 0432 555082 - 0432 555011 - 0432 555051 - 0432 555915 - 0432 555920 - 0432 555013 - 0432 555131

Naslov elektronske pošte: edilizia@regione.fvg.it

POVEZAVE

*(ricerca urbanizzazione ISTAT)
**(Confartigianato/ISTAT)
***(Spese per consumi/ISTAT)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: