Demokratska stranka v deželni vladi pomaga starostnikom in njihovim družinam s finančnimi prispevki za dom in socialno zdravstvene storitve

Furlanija-Julijska krajina je po številu starejšega prebivalstva v italijanskih deželah na drugem mestu. Levosredinska Deželna vlada stoji ob strani družinam v stiski

Povprečna življenjska doba Italijanov je daljša od tiste v ostalih državah Evropske unije (ISTAT). Po dopolnjenem 65. letu je preostala pričakovana življenjska doba sledeča:

 • 18,9 let za moške* (+ 7,5 % v primerjavi z letom 2005)**
 • 22,2 za ženske* (+ 4,3 % v primerjavi z letom 2005)**

Zdravstveno stanje naše starejše populacije do 75 let je boljše od povprečja v EU. Po tej starosti pa Italijani živijo v slabšem zdravstvenem stanju od svojih evropskih vrstnikov:

 • 1 starostnik od 2 ima hujše kronično obolenje (ali več kot eno)*
 • 23,1 % jih ima težje gibalne omejitve*

Italijanska družina se je preoblikovala na hitro (starejša populacija in družine/ISTAT). Starejše osebe živijo v gospodinjstvih s sledečimi lastnostmi:

 • 44,2 % parov v starostni skupini od 65 do 84 let brez otrok,
 • 19,9 % parov v starostni skupini od 65 do 74 let z otroki, ki so še del družine,
 • 23,9 % družin nad 65 let, ki jih sestavljajo starejše osebe (12,7 % je družin s člani nad 75 let),
 • visok odstotek družin, ki jih sestavlja ena sama oseba (52 % starostnikov nad 84 let)**.

Furlanija-Julijska krajina je po številu starejšega prebivalstva v italijanskih deželah na drugem mestu (podatki ISTAT 2017), kar predstavlja:

 • 25,7 % prebivalstva dežele,
 • 3,4 % več od italijanskega povprečja.

Število starejšega prebivalstva se vse bolj povečuje in treba je zadovoljiti nove potrebe. Zato sta svetniška skupina Demokratske stranke in levosredinska Deželna vlada vpeljala reformo na področju socialne in zdravstvene politike. V Furlaniji-Julijski krajini smo danes usmerjeni v preventivo, pri tem se bolje uporabljajo razpoložljivi viri, da se ponudi pomoč ljudem v stiski in družinam s starejšimi člani. Deželna uprava vlaga v inovativne storitve in projekte, ki osebam nad 65 let nudijo možnost, da svojo starost živijo brez skrbi in varno.

Finančna pomoč za znižano plačilo najemnine, namenjena starejšim občanom v stiski nad 65 let ali družinam s starostniki

Več kot tretjino stroškov, ki jih ima družina v severnovzhodnem delu Italije, se nameni za stroške doma (izdatki gospodinjstev/ISTAT)***

Cena najemnine je za osebe, starejše od 65 let preveliko breme, če jih pestijo težave ekonomske narave, zlasti za družine z nizkimi prihodki, ki imajo starejše člane, ki velikokrat niso samostojni. Prav to je tudi razlog, da je Furlanija-Julijska krajina vpeljala pomoč za družine v obliki finančnega prispevka, s katerim razpolaga občinska uprava, da bi se stroški za gospodinjstvo znižali.

 • 95 % družin, ki so prosile za podporo, ima dohodke ISEE (indikator gmotnega položaja) nižje od 11.150 evrov (najnižji razred),
 • Več kot 70 % družin pesti še kakšna težava, ki spremlja ekonomske težave,
 • 37 % družin pesti več težav, ki spremljajo ekonomske težave.

Ti podatki kažejo, da sta bila svetniška skupina Demokratske stranke in levosredinska Deželna vlada zelo dejavna, da bi omogočili pomoč vsem družinam, ki živijo v večji stiski.

Koliko znaša pomoč za zmanjšano plačilo najemnine

Znesek pomoči se določi na osnovi vpliva letnih stroškov najemnine na gmotni položaj družine. Indikator premoženja ISE ne sme preseči 34.243 evrov. Obstajata dva prihodkovna razreda ISEE:

Skupine Maksimalni prispevek
A) Do 11.150 evrov ISEE Incidenca najema na ISE ne manj kot 14% 3.100 evrov
B) Do 16.420 evrov ISEE Incidenca najema na ISE ne manj kot 24% 2.325 evrov

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Vloge za pomoč se vložijo na upravni enoti stalnega bivališča družin, priloži se tudi potrdilo ISE/ISEE. Sredstva za podporo krijejo mesečne obroke, plačane v predhodnem letu.

Pomoč za nakup stanovanja za družine s starostniki

Dežela nudi nepovratna sredstva za financiranje družin s starejšo osebo, ki imajo stalno bivališče v Furlaniji-Julijski krajini, z namenom:

 • nakupa ali obnove stanovanja (z gradbenimi deli), v katerem prebivajo (ali več enot, namenjenih za skupno bivanje),
 • za prenovo lastniškega stanovanja.

Sheme pomoči, ki jih je levosredinska Deželna vlada vpeljala s podporo svetniške skupine Demokratske stranke, imajo 3 cilje:

 • nuditi ekonomsko pomoč družinam pri nakupu stanovanja,
 • izboljšati kakovost obstoječih bivališč,
 • izboljšati kakovost mestnega življenja prebivalcev in omejiti koriščenje zemljišč v tem območju.

Družinam s starostniki in osebam nad 65 let starosti se dodeli pomoč, ki se ji prišteje dodatnih 2500 evrov v primerjavi z zneski, predvidenimi v ostalih razredih. Da bi zajezili pojav izseljevanja iz gorskih predelov, je predvideno zajetnejše financiranje za družine, ki bivajo v območjih gorskih občin. V nadaljevanju so podani zneski za posamezno vrsto posegov:

VRSTA POSEGA ZNESEK PRISPEVKA ZA STAREJŠE OSEBE
Obnovitveni posegi: Območja gorskih občin
Prestrukturiranje mest 15.500 evrov 18.000 evrov
Prestrukturiranje gradbenih del 15.500 evrov 18.000 evrov
Obnova in konzervativna sanacija 15.500 evrov 18.000 evrov
Izredno vzdrževanje 12.500 evrov 15.000 evrov
Nakup s sočasno obnovitvijo 17.500 evrov 20.000 evrov

Deželni program za olajšave pri gradbenih delih vključuje tudi pomoč za posege, katerih namen je izboljšati energijsko učinkovitost ali uskladitev sistemskih naprav zgradbe z zahtevami standardov. Deželna uprava tovrstne posege enači z obnovitvenimi deli, če so izvedena vsaj 3 od spodaj naštetih del:

 • vgradnja sočnih toplotnih naprav ali fotovoltaičnih sistemov,
 • vgradnja ali zamenjava grelnika za ogrevanje stanovanja in nanj vezanih naprav (tudi obnovitvena dela),
 • toplotna izolacija z zunanjimi prečnimi stenami,
 • toplotna izolacija podstrešja (tudi strehe)
 • vgradnja geotermičnih naprav.

Pomoč deželne uprave pri obnovi stanovanja se lahko sešteva z davčno olajšavo, ki je predvidena po nacionalni zakonodaji. Za gradbene posege v vrednosti vsaj 50.000 evrov so družine upravičene do davčne olajšave za stroške, ki niso kriti s tem deželnim ukrepom. Med upravičene stroške niso všteti:

 • tehnični stroški,
 • davčne obveznosti,
 • notarske pristojbine.

Kdo je upravičen do pomoči za nakup stanovanja

Namen tega deželnega finančnega ukrepa je pomagati družinam s starostnikom, ki želijo kupiti ali prenoviti stanovanje. Družina, ki predloži vlogo za to pomoč, mora zadostiti sledečim pogojem:

 • ne sme imeti v lastništvu, golem lastništvu ali v uporabi drugih stanovanj (zahteva velja za vse člane družine),
 • ni smela prejemati nobenih javnih sredstev ali biti upravičenec olajšav za nakup stanovanja v zadnjih 10 letih,
 • prihodki ISEE ne smejo presegati 29.000 evrov,
 • razred ISE mora biti določen tudi na osnovi prihodkovnih postavk.

Dvigala v stanovanjskih zgradbah s starostniki: financiranje do 50 % vrednosti stroškov

Za izboljšanje dostopnosti v stanovanjskih zgradbah, kjer prebivajo starostniki ali osebe z gibalnimi omejitvami, se je deželna uprava odločila financirati do 50 % stroškov za vgradnjo dvigal. Objekti, za katere je upravičeno predložiti vlogo za pomoč, imajo več kot tri nadstropja in so lahko v zasebni ali javni lasti (ATER).

Predložene prošnje Sprejete prošnje/posamezni dodeljeni zneski
193 154 za 39.000 evrov 25 med 16.000 in 38.000 evrov

Financiranje se dodeli preko sistema javnega razpisa.

Pomoč družinam s starostniki v invalidskem vozičku za nakup ustrezno predelanega invalidskega vozila

Nezmožnost za hojo prizadene tako gibalno ovirane osebe, kot tudi osebe, ki jih obkrožajo. Finančna spodbuda, ki jo daje deželna uprava, pomeni denarno pomoč za družine z nizkimi prihodki, da bi se lahko prilagodile ali kupile predelano invalidsko vozilo za prevoz gibalno ovirane osebe. Ali pa za usposabljanje za vožnjo gibalno oviranega. Zahteve, ki jih je treba izpolnjevati v primeru predložitve vloge:

 • stalno bivališče družine mora biti v Furlaniji-Julijski krajini,
 • trajna gibalna nesposobnost starostnika,
 • družina ne sme imeti v lasti drugega vozila, ki je predelano v ta namen,
 • prihodki ISEE ne smejo presegati 25.000 evrov.

Znesek pomoči se spreminja glede na prihodkovni razred družine in na vrsto izdatka:

Poseg Maksimalni sprejeti stroški Skupine ISEE Financiranje v %
Nakup novega / rabljenega vozila 18.000 evrov ISEE fino a 11.000 evrov 40%
ISEE od 11.000 do 25.000 evrov 20%
Prilagoditev vozila 20.000 evrov ISEE do 11.000 evrov 95%
ISEE od 11.000 do 25.000 evrov 85%
Že prilagojeno rabljeno vozilo 18.000 evrov ISEE do 11.000 evrov 60%
ISEE od 11.000 do 25.000 evrov 40%
Posebno vozniško dovoljenje 1.500 evrov ISEE do 11.000 evrov 95%
ISEE od 11.000 do 25.000 evrov 85%

Deželna uprava družinam povrne izdatke za skrbnika starostnika

Če se starostnik ni več zmožen sam skrbeti zase, potrebuje nekoga, ki mu bo pomagal in za varoval. Skrbnik starostnika je odgovor na potrebe oseb, ki:

 • imajo telesno ali duševno motnjo,
 • telesne hibe, ki so lahko tudi le začasne.

Skrbnik je cenjena družbena vloga za starostnike in za celotno družino. Sodišče imenuje skrbnika med sledečimi osebami:

 • zakonec ali registriran partner starostnika,
 • sorodniki do vključno 4. kolena,
 • oseba, ki je določena v oporoki preživelega starša,
 • usposobljen prostovoljec,
 • strokovnjak.

Dežela je predvidela finančno pomoč za družine, ki nosijo stroške zavarovanj v dobro skrbnikov prostovoljcev. Financiranje velja tudi za družinske člane, ki prevzamejo to nalogo.

Pomoč na domu: potreba po storitvah za družine s starostniki, ki ne zmorejo več samostojno skrbeti zase, se je podvojila v primerjavi z ostalimi deželami v Italiji

Dandanes »negovanja« ne moremo enačiti z »bolniško oskrbo«, temveč govorimo o razpršenih zdravstvenih storitvah na celotnem območju in o pomoči na domu, ki jo nudimo bolnikom s kroničnimi obolenji. Italija se trudi, da bo izoblikovala javno zdravstveno oskrbo na osnovi potreb prebivalstva, ki se stara (raziskave Italia Longeva):

 • zdravstvene storitve na domu so v 87 % primerov namenjene starostnikom ,
 • v zadnjih dveh letih se je število starostnikov v Italiji, ki potrebujejo pomoč na domu, povečalo: in sicer z 2,3 % na 2,8 % na število prebivalcev s starostjo nad 65 let,
 • v Furlaniji-Julijski krajini so se zdravstvene storitve na domu več kot podvojile v primerjavi z italijanskim povprečjem: pomoč potrebuje 6,2 % starejše populacije****

Zaslugo gre pripisati političnim ukrepom, ki jih podpirata svetniška skupina Demokratske stranke in levosredinska Deželna vlada, ki sta vložila veliko truda za vpeljavo storitev pomoči na domu, da bi tako starostnikom omogočili bivanje v družinskem krogu kljub bolezni in pehanju moči zaradi staranja. Cilji oskrbe na domu so:

 • pomoč v primeru bolezni, kjer bolnišnično bivanje ni nujno,
 • pomoč bolnikom po odpustnici iz zdravstvenih ustanov,
 • podpora družinam,
 • ponovno pridobivanje samostojnosti bolnika,
 • boljša kakovost življenja bolnika.

Dežela je omenjene storitve vpeljala v vseh zdravstvenih okrožjih, medicinsko pomoč koordinira v sodelovanju z zdravniki splošne medicine in z občinskimi centri za socialno pomoč. V vsakem deželnem okrožju je prisotna služba, ki je na voljo od 8. do 20. ure ob delavnikih in, razen v redkih izjemah, tudi pred prazniki in med njimi. Zdravstveno osebje je na voljo za:

 • odvzem krvi,
 • oskrbo v primeru preležanin,
 • upravljanje samodejne naprave za dihalno podporo,
 • psihomotorična rehabilitacija po možganski poškodbi.

Eksperimentalne oblike območne pomoči

Deželna uprava je eksperimentalno vpeljala inovativne oblike oskrbe v sodelovanju s socialno-zdravstvenimi službami, ki so prisotne na območju:

 • medicinske ambulante v najbolj oddaljenih krajevnih okrožjih,
 • medicinsko osebje v okviru skupnosti,
 • dežurstva medicinskega osebja v mestnih četrtih,
 • prestrezanje potreb in hitro ukrepanje.

Dežela zagotovila 40 milijonov za družine, ki skrbijo za nesamostojne starostnike

Oseba, ki ni več samostojna, ne more več skrbeti zase. Pomoč potrebuje tudi za osnovne aktivnosti, kot so umivanje, oblačenje in priprava obrokov. Taka oseba ni več sposobna vzdrževati običajnih odnosov z ljudmi. Italijanske družine morajo same poskrbeti za večji del finančnega bremena v primeru tovrstne pomoči (poročilo RCCS-INRCA). Starostniki, ki niso več samostojni, se soočajo:

 • s 60-% možnostjo, da živijo v družini pod pragom revščine,
 • s tveganjem pred revščino, ki se podvoji v primeru, ko izdatki za oskrbo znašajo 15 do 20 % družinskih prihodkov*****

Da bi zajezili siromašenje družin, je deželna uprava Furlanije-Julijske krajine uvedla shemo finančne pomoči za družine s starostniki, ki so nesamostojni in za katere skrbijo same. S podporo levosredinske Deželne vlade in Demokratske stranke v deželnem svetu se Sklad za zagotavljanje večje samostojnosti starostnikov je vsako leto povečeval. V letu 2017 je Sklad financiral programe v vrednosti 40 milijonov evrov. S pomočjo sklada je pomoč prejelo 6613 družin.

Finančna pomoč in zahteve za predložitev vloge za prejem pomoči

Sklad za zagotavljanje večje samostojnosti starostnikov predvideva 5 sklopov pomoči za družine s starostnimi, ki ne morejo več skrbeti zase:

 • Prejemek za zagotavljanje večje samostojnosti: finančna pomoč za starostnika, ki ni več samostojen, in družino, ki zanj skrbi,
 • Prejemek za pomoč družini: finančna pomoč za družine, ki pogodbeno zaposlijo usposobljeno osebje, ki bo prevzelo skrb za starostnika, ali se obrnejo na zaposlene pri združenjih ali agencijah za začasno delo (v obeh primerih za vsaj 20 delovnih ur na teden),
 • Finančna podpora za samostojno življenje: finančna pomoč za osebe s težko invalidnostjo, ki lahko samostojno odločajo. Prejemek omogoča starostniku lažje vključevanje v družbene aktivnosti.
 • Finančna podpora in druge oblike zagotavljanja samostojnosti: pomoč za starostnike s težko invalidnostjo, ki niso zmožni sprejemati samostojnih odločitev. Prejemek omogoča starostniku lažje vključevanje v družbene aktivnosti in večjo samostojnost od družine, tudi delno.
 • Finančna podpora za izvajanje eksperimentalnih projektov za starostnike s težkimi duševnimi težavami: shema za pomoč družinam pri rehabilitaciji in družbenem vključevanju,

Zneski pomoči družinam se določijo na osnovi družinskih prihodkov ISEE in na podlagi stopnje nesamostojnosti:

Poseg ISEE DRUŽINE MINIMALNI PRISPEVKI MAKSIMALNI PRISPEVKI
Prejemek za zagotavljanje večje samostojnosti Do 30.000 evrov 1.548 evrov letno 6.204 evrov letno
6.816 evrov letno za težke demence
Prejemek za pomoč družini Do 30.000 evrov 2.760 evrov letno 10.920 evrov letno
12.000 evrov letno za težke demence
Finančna podpora za samostojno življenje Do 60.000 evrov 3.000 evrov letno 22.000 evrov letno
Finančna podpora in druge oblike zagotavljanja samostojnosti Do 30.000 evrov 3.000 evrov letno 12.000 evrov letno

Brezplačno bivanje v domovih za nego in zdravstveno oskrbo do 30 dni

Domovi za nego in zdravstveno oskrbo so ustanove za nego in oskrbo oseb, ki ne morejo skrbeti zase. Družine s starostniki, ki na domu ne morejo prejemati oskrbe, ki jo ti potrebujejo, se obrnejo na domove za nego (RSA), ki nudijo zdravstvene in rehabilitacijske storitve:

 • starostniki, ki niso več samostojni,
 • starostniki, ki so začasno nesamostojni,
 • starostniki z duševno in telesno prizadetostjo,

Nadomestila so določena na osnovi profila pomoči:

Osnovna stopnja pomoči Srednja stopnja pomoči Stopnja pomoči za rehabilitacijo
Brezplačno bolnišnično zdravljenje v prvih 30 dneh Brezplačno bolnišnično zdravljenje v prvih 30 dneh Brezplačno bolnišnično zdravljenje v prvih 40 dneh
Dnevno nadomestilo od 31. dneva bolnišničnega zdravljenja dalje: 111 evrov Dnevno nadomestilo od 31. dneva bolnišničnega zdravljenja dalje: 134 evrov Dnevno nadomestilo od 41. dneva bolnišničnega zdravljenja dalje: 143 evrov

Deželna uprava priznava državljanom, ki prebivajo v Furlaniji-Julijski krajini brezplačno obdobje bolnišničnega bivanja. Družine prispevajo 50 % vrednosti nadomestila za vse nadaljnje dni.

POVEZAVE

**(ISTAT)
**(anziani popolazione e famiglie/ISTAT)
***(Spese per consumi/ISTAT)
****(ricerca Italia Longeva)
*****(rapporto RCCS-INRCA)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: